بازدیدمعاون امور سرمایه گذاری،فرهنگی و اجتماعی مناطق محروم کشور،از کارگاه خانگی فرش دستباف کمیته امداد-98/04/05

بازدیدمعاون امور سرمایه گذاری،فرهنگی و اجتماعی مناطق محروم کشور،از کارگاه خانگی فرش دستباف کمیته امداد-98/04/05 تاریخ: ۵ تیر ۱۳۹۸ منوچهر رزمجو، معاون امور سرمایه گذاری،فرهنگی و اجتماعی مناطق محروم کشور از کارگاه خانگی فرش دستباف کمیته امداد امام خمینی(ره) در شهرهای مود، قهستان، درمیان بازدید کرد. عکاس: محسن برنای تنها
بازدیدمعاون امور سرمایه گذاری،فرهنگی و اجتماعی مناطق محروم کشور،از کارگاه خانگی فرش دستباف کمیته امداد-98/04/05
بازدیدمعاون امور سرمایه گذاری،فرهنگی و اجتماعی مناطق محروم کشور،از کارگاه خانگی فرش دستباف کمیته امداد-98/04/05
بازدیدمعاون امور سرمایه گذاری،فرهنگی و اجتماعی مناطق محروم کشور،از کارگاه خانگی فرش دستباف کمیته امداد-98/04/05
بازدیدمعاون امور سرمایه گذاری،فرهنگی و اجتماعی مناطق محروم کشور،از کارگاه خانگی فرش دستباف کمیته امداد-98/04/05
بازدیدمعاون امور سرمایه گذاری،فرهنگی و اجتماعی مناطق محروم کشور،از کارگاه خانگی فرش دستباف کمیته امداد-98/04/05
بازدیدمعاون امور سرمایه گذاری،فرهنگی و اجتماعی مناطق محروم کشور،از کارگاه خانگی فرش دستباف کمیته امداد-98/04/05
بازدیدمعاون امور سرمایه گذاری،فرهنگی و اجتماعی مناطق محروم کشور،از کارگاه خانگی فرش دستباف کمیته امداد-98/04/05
بازدیدمعاون امور سرمایه گذاری،فرهنگی و اجتماعی مناطق محروم کشور،از کارگاه خانگی فرش دستباف کمیته امداد-98/04/05
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.