ارتباط با مدیران استان

رسانه جدید

علی اکبر نخعی شاهمحمود

معاون اشتغال و خودکفایی
  • 05632211854
رسانه جدید

سیدرضا حسینی

معاون حمایت و سلامت خانواده
  • 05632211853
رسانه جدید

محمد عرب

قائم مقام
رضا سلم آبادی

رضا سلم آبادی

مدیر کل
  • 056-32212662
احمد رفیعی

احمد رفیعی

معاون توسعه مشارکتهای مردمی
  • 056-32211856
محمد مجید بیدار

محمد مجید بیدار

معاون اداری و مالی
  • 056-32225707